...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަދުބެލުން
މ.
(1) ވާހަކަދެއްކުމާއި އުޅުމުގައި ގާތްތިމާގެ ކަމަށް ބެލުން.
(2) ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އުޅުމުގައި، ތިމާއަށްވުރެ މަތީފެންވަރުގެ މީހުން ތިބޭ ތަންތަނުގައި އެމީސް މީހުނަށް ބަލައިގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ