...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަދުވެތި
(1) އަބުރު ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ޖެހިލުންވާ.
(2) ތިމާގެ ކުށް ނުވަތަ ނުފުދޭކަން އިޙުސާސް ވާހިނދު މަލާމާތް ލިބިދާނެތީ ޖެހިލުންވާ.
(3) އެހެން މީހުންނަށް ފާޅުކުރަން ނުކެރޭ ވަކި ސިފައެއް ވަކިކަމެއް އެހެން މީހުންނަށް ފެނިދާނެތީ ޖެހިލުންވާ.
(4) ޖެހިލުންވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްފޯރުވުން . ތުއި . ލަދުރަކިވުން . ލަދުކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ