...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަދުވެތިކަން
ނއނ.
(1) އަބުރު ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ޖެހިލުންވާކަން.
(2) ތިމާގެ ކުށް ނުވަތަ ނުފުދޭކަން އިޙުސާސްވާހިނދު މަލާމާތް ލިބިދާނެތީ ޖެހިލުންވުން.
(3) އެހެން މީހުންނަށް ފާޅުކުރަން ނުކެރޭ ވަކި ސިފައެއް ވަކި ކަމެއް އެހެން މީހުންނަށް ފެނިދާނެތީ ޖެހިލުންވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަދުކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ