...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަދުވެތިވުން
މ.
(1) އަބުރު ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ޖެހިލުންވުން.
(2) ތިމާގެ ކުށް ނުވަތަ ނުފުދޭކަން އިޙްސާސްވާހިނދު މަލާމާތް ލިބިދާނެތީ ޖެހިލުންވުން.
(3) އެހެން މީހުންނަށް ފާޅުކުރަން ނުކެރޭ ވަކިސިފައެއް ވަކި ކަމެއް އެހެން މީހުންނަށް ފެނިދާނެތީ ޖެހިލުންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަދުރަކިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ