...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލަދުގެންނެވުން
މ.
މީހަކަށް ކުރެވިފައިވާ ދެރަކަމެއްގެ ވާހަކަ އެހެން މީހުންގެ ގާތުގައި ދައްކައި އެމީހަކު ލަދުގަންނާނޭގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ