...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާހިކު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަބިހި . ހިތިކަރުނަ . ނަޖިސްކަން . ނާޗާރު . ނުހޮރުއްޕާން . ނުހޮރުއްޕާންކުރުން . ނުހޮރުއްޕާންވުން . ނުކުޅަދާނަވުން . ރަޑަމާލި . ކަނުއަނދިރި . އަވަދިކޮށްލުން . އަތުފެންނުހިކުން . ފިސާރި . ފޮރޮއްޕާކަށްނެތް . ލާހިކަ . ލާހިކަހައްދެއްނެތް . ލާހިކަވަރޮވުން . ލާހިކަވުން . ލާހިކު ކުޅަދާނައެއްނޫން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ