...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާހިކު ކުޅަދާނައެއްނޫން
"ލާހިކު ކުޅަދާނައެއްނޫން" ގބ.
ކަމެއްކުރަން ނުކެރޭނެކަން އެންގުމަށް ބާރުލައިފައި ބުނާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލާހިކު ކުޅަދާނައެއްނޫން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ