...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާނެތްމީހުން
މ.
(1) ސަމާސާއަށްކަމަށް ހަދައިގެން ނުބައި މާނަ ނިކުންނަގޮތަށް ހެއްވާ ވާހަކަދައްކާ، ހެއްވާ ކަންތައްކުރާ މީހުން.
(2) ސަކަމަޖާގޮތް ހުންނަ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ