...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާމަ
މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވުމުން މުދަލުގެ އަގު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި، ހިންގުމަށް ނެރެގެން އުޅޭ ފައިސާގެ އަދަދު މަދުކުރުން.
މިހެން ހަދަނީ ފައިސާގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަލުވިމަސް . ހަޖޫ . ހިދާޔަތްލިބުން . ހިތިފިލުން . ހިސްޓީރިޔާ . ހުރަވީދުވަސް . ހުވާގެކައްފާރަ . ނަދުރު . ނަދުރުބުނުން . ނަގުލަމަސް . ނަޖާ . ނަޖާކުރުން . ނަޖާވުން . ނެއްޓިގަތުން . ނެއްޓުން . ރަށްބަންދުކުރުން . ރަށްތަޅުލުން . ރައްކައުކުރުން . ރައްކައުވުން . ރައްކައުތެރި . ރައްކައުތެރިކަން . ރައްކައުތެރިވުން . ރައްކާ . ރައްކާބައިން . ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. . ރަޑަ . ރެކުން . ރެފިއުޖީން . ބަރިއްޔަ . ބަރިއްޔަވުން . ބާޑީ ދުނބުރި . ބިލާދަރު . ބުއްދިފިލުން. . ބެޗުން . ބޮނދުބުޑަށްސައިކިޔުން . ބޮޅުފަތި . ބޮލާކީނި . ބޮޑުމަސް . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ބޯހިކޭވަރުވުން . ޅިޔައަކުރު . ކުނިހުދުލުން . އަމަށުން . އަމާންކަން . އަތްވީއްލުން . އަސަރު . އާސާރު . އާޑަ . އިންޒާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ