...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާފުރާފުރިހަމަކުރުން
މ.
ޢިލްމާއި ހުނަރުތައް ރަނގަޅަށް ދަސްކޮށްދީ، ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ