...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާފެންކުރުން
ވުން.
(2) އެއްޗެއްގައި ލާހިންގައި އޮފުއެރުވުމަށްފަހު ތަފާތު ކުލަކުލައިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ލާ ހޫނުކޮށް އޭގެ ހިމަފަށްތައް ބޭނުން ވަރަކަށް ދަމައިފައި އެ އެއްޗެއްގައި އަތުރައި، ލަކުޑި ވަޅިއަކުން އެފަށްތަކުގައި ކުރެހުން އުފައްދައި ކެޔޮފަތުން އޮފު އެރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ