...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލާޒިމު
ނއ.
(1) ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ.
(2) ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަފަގާތްދިނުން . ކޮންމެހެން . އޮނި . ވާޖިބު . ވާޖިބުވުން . ޝަރުތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ