...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިބާސް
ނ.
އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑު ނިވާކުރުމަށް ލައިއުޅޭ ފޭރާމެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގަންބަރު . ނަގުލުންލޮނުވިއްސި . ނުލިބިގެންވާތާވި . ނޫރޮނގުކަނޑުކުލަ . ރަތްވިލާދާރި . ރަތްވިލާސާޓަނު . ރަތްގަލަދުންދާރި . ރޫހިއްޕިލިބާސް . ރޭސްކޯ . ބަނޑުފެޅިލިބާސް . ބަންގާޅު ދެރޮނގު . ބޮޑުކެކުރި . ބޮޑުފެއްސަންގޮތްހެދި . ބޮޑުގޯނބިލި . ކަނޑުކުލާ ދެރޮނގު . ކައިވުޅި . ކުރުއްޕި . ކޮށިކުރުން . ކޯޓު . ކޯޓުލިބާސް . އަތިރީގޭދާރި . އަތްކަންއެޅިލިބާސްކޮޅު . އަތްގުދުކުރިލިބާސް . އަލްޕަކާ . އުނގަށްއެޑުން . އުޑުވިލާދާރި . އުޑުވިލާސާޓަނު . އޮށަނިމަލުހެދުން . ވަގުފަސްބައި . ވާތާވި . ވީދިކަރުކަރުންއެޅުން . މަހައިލުން . މާލުދަހަ . ފަށުއިއެޅިލިބާސް . ފަޅިބަދަން . ފަސްބައި . ދިވެހިލިބާސް . ތަރާދު . ތާން . ލިބާސްބޭލުން . ލިބާސްލެއްވުން . ގަތައިފެހުން . ގޮށްފަތި . ގޯނިމާލި . ސާޓަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ