...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިސްޓު
ނ.
އެއްބަހުގެ ދަށުގައި އަނެއްބަސް ލިޔާގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަސްތައް.
ނުވަތަ ނަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުފަންވަތް . މުނީފާސް . ފަންވަތުބޭކަލުން . ފަންވަތުޖެހުން . ފަންވަތް . ފިހުރިސްތު . ލިސްޓުނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ