...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލިޔުން
މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއް، ނުވަތަ ފޮތެއް ފަދަ އެއްޗެއް ކުލަވައިލުން.
(4) ދިގު ހަރުގައި ނުވަތަ އަރިޔަން ހަރުގައި އަޅައިގެން ލިޔާ ކަށިން ލަކުޑި ކޮށައި މަށައި އެކިވައްތަރަށް ސިފަ ގެނައުން.
(5) ހިކިމަހާއި ކަށިކެޔޮ ފަދަ ތަކެތި ތުނިކޮށް ކޮށުން.
(6) ލޭތުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީލިޔުން . ހިބަފަތް . ނަސަބުނާމާ . ނޯޓު . ރަސީދު . ރަޖިސްޓަރީ . ރާވާތައްޔާރުކުރުން . ރިޕޯޓްނެގުން . ބާބު . ބިންވަޅު . ބިންވަޅުނެގުން . ބިންވަޅުކެނޑުން . ބިންވަޅުނަގާކުރެހުން . ބިއްލަޑީ . ބިލު . ބެހުން . ޅިޔައަކުރު . ކަލިމަކެނޑުން . ކުށްތެޅުން . ކުރުއަތުލިޔުން . ކޮޕީ ފޮތް . އަނގަބަސް . އަރިއަންލިޔުން . އަކަކުރުން . އަތްހިނގުން . އިމްލާ . އިސްތިހާރު . އިސްޓޭމްޕް . އެހެރުން . އެކަކުރުން . އެގްރީމެންޓް . ވަޞިއްޔަތް . ވަޤްފުފަތްކޮޅު . މަހާކަލަމިންޖާ . މައުފޮޅުވާ ޢިބާރާތް . މަޖައްލާ . މާއްދާ . މާފޮޅުވާ އިބާރާތް . ފަންވަތްލިޔުން . ފަންޑިތަހެދުން . ފަތްފޮނުވުން . ފާސް . ދަށުރޮނގު . ދަތުރުނާމާ . ތަސްނީފުކުރުން . ތާނަކުރުން . ތާރީޚު . ތާވަލު . ލައިސަން . ލިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ