...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުން
ާލުން.
(ނ) ބޯފެންލުން.
(ރ) ފަންގިލުން.
(ބ) ދަވާދުލުން.
(3) ގަޔަށްމެހުން.
މިސާލު:
(ހ) ގަމީސްލުން.
(ށ) ގަންޖުފަރާސްލުން.
(4) ބައެއްކަހަލަ ކަންތައް ކުރުމުގެ މާނައިގައި ބުނެއުޅޭ ގޮތެއް.
މިސާލު:
(ހ) ދޫލުން.
(ށ) ތަޅުލުން.
(ނ) އަޑުލުން.
(5) މަޖާޒު:
ޖިމާޢުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދުބެލުން . ހަނގު . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުން . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނާހުނިކުރުން . ހަނާވުން . ހަނިލުން . ހަންނެގުން . ހަންމަތަކުރުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޖެހުން . ހަރަކާތް . ހަރުފަތް . ހަބަރުބޭ . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަކަތަ . ހަކުރުހެދުން . ހަކުރުހޭނުން . ހަކުރުބަލި . ހަކުރުލުން . ހައިނުކުރުން . ހައިބަވަންތަ . ހައިބަވަންތަކަން . ހައިބަތު . ހައިބަތުހުރުން . ހައިކެޑުން . ހައްދައިލުން . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރު . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވަރުތުންފުހި . ހަވާކެއުން . ހަވާސް . ހަމަނޭވާލުން . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތާތަޅައިލުން . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްޤިރާއަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ