...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުއި
ި.
(7) ކިއުމުގައި ބާރުލުން ކުޑަ.
މިސާލު:
ލުއިކޮށް ކިއުން.
(8) މަސައްކަތް ކުޑަ.
މިސާލު:
އެއީ ވަރަށް މަސައްކަތް ލުއި ތަނެކެވެ.
(9) ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައް މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަދައި ކުރުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
ލިޔުން ލުއިކޮށް ބުނާގޮތަކީ، ލިޔެލުން މިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަން . ހަރުކޮށް . ހައިޑުރިޖަން . ހަލިކަން . ހަލިވުން . ހަލުއިކަން . ހަލުވި . ހަލުވިކަން . ހަލޫދާނަރު . ހަލްކާ . ހިންގައިލުން . ހުހިވައް . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހުޅި . ހުވަކުރުން . ހެހެލުން . ހެލިލުން . ނަރު . ނައްޓައިލުން . ނަލަރޯޅި . ނިދިޖެހިލުން . ނިގުޅައިލުން . ނީރާލުން . ނޫން . ނެރެލުން . ނެތިކޮށްލުން . ނޮޅާލުން . ރަނބާލިކަކުނި . ރާގުންދާ . ރެކިސާ . ރޭކޮށްލުން . ރޭޒާ . ރޯގާ . ބަރުކަން . ބަރުއަޑު . ބައްދައިލުން . ބަތާވިގާ . ބަލަ . ބަލިހަލާލުން . ބިނދެލުން . ބުނެލުން . ބުރަވެލުން . ބުރާލުން . ބޭސް . ބޮކަރުމާ . ބޯކެ . ބޯކެޔޮވަލަކު ހުޅުލީހެން . ކަހައިލުން . ކަށްބަކަސަލަ . ކަޑަބޮއްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ