...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުއިކަން
ނއނ.
ލުއި މިބަހުގެ ނަން އިތުރުގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަން . ހަލިކަން . ހަލުވިކަން . ބޯކެޔޮވަލަކު ހުޅުލީހެން . މަދުކަން . ފަސޭހަކަން . ފޮއްކަން . ލޫލްކަން . ޑީސަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ