...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުއިއަޑު
ނ.
(1) ބަރުއަޑުގެ އިދިކޮޅު އަޑު.
(2) ތަޖުވީދުގެ ޢިލްމުގެ ހަމައިގައި އުކުރެއްގެ އަޑު ނެރޭއިރު މަތީ ތައްޔާދިމާއަށް ދުލުގެ ފަހަތް އުފުލުމަކާ ނުލައި ކިޔާގޮތް.
މިސާލަކަށް:
ސގެ އަޑު.
(3) ބުންކަމެއް އެކުލެވިފައި ނުވާ ތޫލިއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ