...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުއިފަސޭހަކުރުން
މ.
(1) ކުރާމަސައްކަތެއްގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
(2) މަސައްކަތެއްގައި އަތްގާތްކޮށްދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ