...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލުމަ
ނ.
އުއިކޮސާ ނުވަތަ ރޮދިއޮޅާ ސަރަކައިގެ ފޯއްޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަރޯދަ . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްޕު . ހައްޕުކިއުން . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަމަރޮދި . ހަތިކޮޅު . ހަލަކަ . ހަލާބަޑި . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހާނ . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާލިގަބަ . ހާޑުފަށް . ހިކާދުރުކުރި . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިމާރު . ހިތީކޭން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނުނަގާށޭ . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުރާގޭތަފާ . ހުކުރު ހިނގުން . ހުދުލައްފާނަ . ހުތްދިނުން . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް . ހޮޑު . ހޯއް . ހޯސްޕަވަރު . ނަސްރު . ނަޑަރު . ނާރޮވައްފަލުދަ . ނިއުޅުން . ނިއުޅުންކުރުން . ނިލަ . ނީލަން . ނުކުޅެދުން . ނުކުޅެދޭމީހާ . ނޭފަތް . ރަހުއިތެޔޮ . ރަނގަލުން . ރަންމަތީލުން . ރައްކާބައިން . ރާއަކިރި . ރާޑާއައިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ