...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޫ
ނއ.
(ސ) ލުއި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިއުޅައު . ހަބަރުގަސް . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިމަހޯއްދުން . ހީރާ . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުއިފިލަނޑާ . ހުއްޔެ . ހެއުނިބެއި . ހޮއިހިރިޒުބެލުން . ނައިކަ . ނަދެރާނޑާ . ނާޒުކު . ނޫސް . ނެގެޓިވު . ރަހަލުން . ރަށްމާލޫދު . ރަންމާލޫދު . ރަޖިސްޓަރީ . ރަޖިސްޓަރީކުރުން . ރިހަބަތްކޭން . ރިކޯޑު . ރިކޯޑުކުރުން . ރިސެޕްޝަން . ރީސް . ރޮށިފޮޅިކޭން . ބަނޑުބައިން . ބަރުޒަންޖީމައުލޫދު . ބަރުޒަންޖީމާލޫދު . ބައްތިހޮޅި . ބަތްފިޔަފާޅި . ބަލާހިންގެވުން . ބާރަމާލޫދު . ބާލީސް ފިލާ . ބިއްލޫރިބަނޑިޔާ . ބިއްލޫރިބޮކި . ބިއްލޫރިކަފާކަށި . ބިއްލޫރިތަށި . ބިއްލޫރިގަނޑަ . ބިއްލޫރިގަނޑު . ބިއްލޫރިގަސް . ބިލެތާދިޔުން . ބިލެތްމައްޗަށްޖެހުން . ބުލޫ . ބުލޫނި . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބޭލިކޭން . ބޭސްވެރި . ބޭސްވެރިކަން . ބޮކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ