...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޫވަ
ުގެ މައްޗަށް އަނެއްފަށް މެޅޭގޮތަށް ދޮރުދޮރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ކަތި ބައިތަކެއް.
މިއީ ހުޅުވައި ލެއްޕޭގޮތަށް ބިއްލޫރިފަދަ ތަކެތި، ލެއްވޭގޮތަށް، ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ ވާރޭ ނުވިއްސާ ގޮތަށް ވަޔާއި އަލި ވެއްދުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލުއްވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ