...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޫދުން
ފިރުކިގެން ދިއުން.
(3) ކޮޅަށްހުރި އެއްޗެއްގައި ބަނޑު ކާއްތައިގެން އެއަށް އެރުން.
(4) ކޮޅަށް ހުރި އެއްޗެއްގައި ބަނޑު ކާއްތައިގެން އެއިން ފޭބުން.
(5) ބައެއް ކަހަލަ ފޮތި ފިނދިގެން ދިއުން.
(6) ވީދުން.
މަޖާޒު:
(7) ފިރުކުން.
(8) މަގުމަތީގައި ގިނަވެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ