...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޫޓުކަރުދާސް
ނ.
އޮފެއް ހުންނަ ތުނި ކަރުދާހެއް.
މިއީ އެކި ކުލަކުލައިގައި ހުންނަ ކަރުދާހެކެވެ.
ފޮތްފޮތުގައި ލުމަށާއި ހަލުވާފަދަ އެއްޗެހި ބަންދުކުރަން މި ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށް އުޅުނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ