...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޫޕުލެއްވުން
މ.
ރަޙިމަށް ލައްވާ ހުރަހެއް ލެއްވުން.
މި ލައްވަނީ، އަންހެނާ ހައްޔަރުގައި އިނަ ނުދިނުމަށްޓަކައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ