...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެބޯޓަރީ
ނ.
(1) އެކިކަންކަމާއި އެކި އެއްޗެއްސާއި އެކިއެކި ބައްޔާ ބެހޭ ތަޙުލީލުތައް ކުރާތަން.
(2) އެކި ކަންކަމާއި އެކި އެއްޗިއްސާއި ބަލިބައްޔާބެހޭ ތަޙުލީލުތައް ކުރެވެގޮތަށް، އެކަން ކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ