...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެއް
(1) ކުޅިވަރެއްގެ ނަން.
މިއީ ބިންމަތީގައި ދިގަށާއި ހުރަހަށް ރޮނގުތަކެއް އަޅައިގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ.
މި ކުޅިވަރު ކުޅޭނީ ޢީދުތެރޭގައެވެ.
(2) ކަމެއްކުރާގޮތް ބަޔާންކޮށް އެ ބަޔާން ޖުމުލައާއި ގުޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
މީނާ ދުވާލެއް ހާދަ ބާރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަންނެގުން . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިކޮކާ . ހަންޖާއެޅުން . ހަރުދަނާ . ހަރުދަނާކަން . ހަރުދަނާވުން . ހަކަވެޅާ . ހަވަރުއެއްވުން . ހަވަރުގެރި . ހަމަހިލޭ . ހަމަހިލޭދިނުން . ހަމަވައި . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަމަވައިޖެހުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަދު . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަތަރުފޮތް . ހަތި . ހަތިމާ . ހަތިފަށް . ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ހަސްކާ . ހާވުން . ހާމަ . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިނގާކޮށި . ހިރިފާޅަ . ހިއްޕީން . ހިއްޕުން . ހިމުން . ހިމުންކަން . ހިމެރި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތިފަތުބުމަ . ހިތިތެޔޮ . ހިތްއަވަސްވުން . ހިތްތުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހިޔަޅު . ހިޖުރަ . ހުނިހުނގޫ . ހުރިގޮތަށްހުރުން . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުޅުވުން . ހުޅުމެހުން . ހުކުރު ހެދުން . ހުއިވަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ