...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެއްގުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ ތިރިފޭކޮށް މަތި ތަނެއްގައި ޖައްސައިފައި ބެހެއްޓުން.
(2) އޮޔާއި ވަޔާއެކު އައިސް ގޮނޑުދޮށަށް ބީހުން.
(3) މަޖާޒު:
ބުރައެއް އުފުލުމަކާ ނުލައި އިއްތިފާގުން ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަނގުވުން . ލައްކެރުން . ލައްވުން . ލައްގައިލުން . ލެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ