...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެވުން
މ.
(1) އަނެކެއްގެ އަނގަޔަށް އެއްޗެއް ލައިދިނުން.
(2) ބައެް ބާވަތުގެ ޖަނަވާރާއި ދޫނިދޫފާފޫތްޕާއި ބައެް މަސްމަހާމެހި ބޭނުން ދިމާއަކަށް ގެން ދިއުމަށްޓަކައި ފަހަމުން ގެންދިއުން.
(3) ލުން، މިބަސް އިޚްތިޔާރަކާ ނުލައި ވުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހާހޯލެވުން . ހާބޮނގުލެވުން . ހީރުވަހައި ގޮވުން . ހެއިއެރުން . ހެއިލެވުން . ހޭއެރުން . ހޯބޯލެވުން . ނޭއްދާރުވުން . ނޭވާހަށްޓަށްނުފެތުން . ނޭވާހާސްވުން . ނޭވާފެތުން . ބައިވެރިކުރުން . ބައިވެރިވުން . ބަޑިތެޅުން . ކަފުންކުރުން . ކުރުގެޅުން . އައިނުމަހާއޮޑިޔާވުން . އަލިމި . އަޑުގަދަކުރުން . އުކުލުން . އެކަށައެޅުން . އެއްލިގެންދިއުން . އެއްގާނިވުން . އޯކަށްދެމުން . ވަޅުޖެހުން . ވަކިވަކިވުން . ވަޑިލެވުން . މަތަވުން . މަތިންއެރުން . މަތިންލުން . މަތިވެރިކުރެއްވުން . މިލުން . މޭވިހަ . ފަރިތަވުން . ފަތަޙަވުން . ފެޅައެޑުން . ފޮތްހެދުން . ދުންކާލިއެރުވުން . ލަވައިލުން . ލެއްވުން . ގުނބުހިލުން . ގުޅުން . ސޯޓުވުން . ޝަފާޢަތް . ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ