...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެފުން
މ.
(1) އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވައިފައި އައިސް ބަނދަރުޖެހުން.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރު ފަޅަށްވަދެ ގޮނޑުދޮށާ ނުވަތަ ފާލަމާ ކައިރިވުން.
(3) ގާތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނޑިކުރުން . އުރުކުޅުން . އޮޅުބާރުކުރުން . ދިހަލަދިކުރުން . ލަފާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ