...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭބަލު
ނ.
(1) އެތެރޭގައި ހުރި އެއްޗެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ބޭރުގައި ތަތްކުރާ ހުންނަ ލިޔުންކޮޅު.
(2) ނަން ކަރުދާސްކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ