...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނދިހިކައެއްހެންދިޔުން
ގބ.
(މިސާލުބަސް) (1) ކައްސާގޮތް ހުންނަ އެއްޗެއް އަތުތެރެއިން ކައްސައިލުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) މީހުންތަކެއް އެއްވެފައި އޮތްތާކުން މީހަކު ކުއްލިއަކަށް ނުކުމެގެން ދިއުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ