...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނދިކަން
ނއނ.
(1) އަތްފައި ހަރުނުލައި ކައްސާގޮތް ހުންނަކަން.
(2) އަތް ހަރުނުލައި ކައްސާގޮތް ހުންނަ އޮލަ ތެތްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެތްކަން . ތޮސްކަން . ލޮނދެކަން . ލޮނދޮކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ