...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުހިންދުން
މ.
މަސްކޮށައި ރިހަކައްކާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ފަހުން ރިހަ ކެއްކުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން ކުޑަފެންފޮދެއްގައި ލޮނުލައިގެން މަސް ކައްކައި ރޯފިލުވައިލައިފައި ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ