...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުހެދުން
މ.
(1) މޫދުލޮނުން ފުށްލޮނު ހެދުން.
(2) މަޖާޒު:
ލައިގެން ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ