...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުރަހަ
ނ.
ލޮނުގައި ދޭ ރަހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަހައެނގުން . ބަހުރުލޮނު . މަޑުވުން . މާފިލާ . ލޮނު . ލޮނުހެޔޮވަރު . ލޮނުހެޔޮވަރުކަން . ލޮނުހެޔޮވަރުވުން . ލޮނުބިސްކޯދު . ލޮނުކާޖާ . ލޮނުމަޑު . ލޮނުމަޑުކަން . ލޮނުލުން . ލޮނުގަދަ . ލޮނުގަދަކަން . ލޮނުގަދަވުން . ލޮނުސޮޑާ . ގަރަ . ގަރަވުން . ގަރެ . ގަރެވުން . ގަރޮ . ގަރޮވުން . ޖުއްލާބު ލޮނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ