...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުކެއްކުން
މ.
(1) ހިކިކަނޑުމަސް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި ލޮނުގައި ކެއްކުން.
(2) (ޏ) ހަވާދު ލައިގެން ވަރަށް ދިޔާކޮށް ކައްކާ ރިހައެއް ކެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ