...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮންސި
ނ.
ހަނގުރާމައިގެ ހަތިޔާރެއް.
މިއީ ހިމަ ދަނޑިއެއްގެ ކޮޅުގައި ތިލައެއް ލައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަފުއްޕުން . ހެވި . ހެވިން . ހެވިކަން . ކުޅިކޮށި . ކޮންތި . އޮގަރުލޮންސިކޮޅު . ވަދެގަތުން . ލޮންސިހެވިން . ލޮންސިހެވިކަން . ލޮންސިންޖެހުން . ސިލޭހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ