...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮބާޑިލުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ މީހެއްގެ ގައިގައި ހަތަރެސްފައިން ބެއްދުން.
(2) ބަރުއެއްޗެއް މައްޗަށް ނަގަން ނުވަތަ ކޮށްޕަން ބަޔަކު ގަދަބާރު ލައިގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮއްދަށަލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ