...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮކިމަސް
ނ.
މާބޮޑަށް ފަލަވުމުގެ ސަބަބުން ފިތްފިތަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސްގަނޑު . މަޑިތަލިޖެހުން . މަޑުޗަކުންޗައްޕާސް . ފަޗަސްގަނޑު . ތޮފެތޮފެމަހަ . ލޮޅިމަސް . ސަރުބީޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ