...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯ
ނ.
(1) ދިރޭ އެއްޗެހީގެ ހަށިގަނޑުގައި ލައްވައިފައިވާ ފެނުމުގެ ބާރު އެކުލެވޭ ގުނަވަން.
(2) ލޮއި.
(3) ކާށީގެ މޫނުމަތީގައި ވަށްކޮށް ހުންނަ ތިންތަން، ރުއް ފަޅަނީ މި ތިން ތަނުން ކުރެ ބޮޑުކޮށް ހުންނަ ތަނުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހަރު . ހަހަރުވެތި . ހަހަރުވެތުން . ހަންހާރަ . ހަންހާރަކުރުން . ހަންހާރަވުން . ހަންހާރަވެތި . ހަންހާރަވެތިކަން . ހަންޑިކަށި . ހަރު . ހަކަވެޅާ . ހަކާ . ހައްކަޅެ . ހައްކަޅޮވުން . ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހަތްރީތި . ހާޅައްބަ . ހިނދުރި . ހިނާ . ހިނިހަރު . ހިންކުރަވާ . ހިންކުރި . ހިންމުން . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިކަނދި . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިމަބޯދު . ހިމާރުކުލުނު . ހިތާވުން . ހިތުލޭފަ . ހިތުލޯބި . ހިތުލޯބިޖެހުން . ހިތްހެޔޮ . ހިތްހެޔޮކަން . ހިތްހެޔޮވުން . ހިތްބަންޑުންކުރުން . ހިތްކިޔުން . ހިތްކެނޑުން . ހިތްއަތުލުން . ހިތްދަމައިގަތުން . ހިތްދިނުން . ހިތްޖެހުން . ހިތްޖެއްސުން . ހިލަފުއްޕުން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިޔަނި . ހިޔަނިއެޅުން . ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ހީފުއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ