...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯހުޅުވައިލަންވެސް ނުކެރުން
"ލޯހުޅުވައިލަންވެސް ނުކެރުން" މަޖާޒު:
ހަޑި ހުތުރު ޢައިބުކަންތައް ތަކެއް ދެކެން، ނުވަތަ އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް އަޑުއަހަން ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން ނުވަތަ ނުކެރުންކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ބުނާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޯހުޅުވައިލަންވެސް ނުކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ