...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯހުޅުވުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް އެނގިފައިވުން.
(2) ކަންކަމަށް ހުޝިޔާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިލުވުން . ލޮލާހާވުން . ލޯދިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ