...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯނުދިނުން
މ.
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޯނުދޫކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ