...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯބި
ނ.
(1) ކުލުނު.
(2) ރުހެވޭ ރުހެވުން.
(3) ގަބޫލު.
(4) އެދުން.
(5) ހިތްކިޔާކިޔުން.
(6) ނއ.
ރީތި.
(7) ހަންހާރަ.
(8) އިޝްޤު.
(9) ލޭފަ.
(01) ލޮބު.
(11) ހަހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހަރު . ހަހަރުވެތި . ހަހަރުވެތުން . ހަންހާރަ . ހަންހާރަކުރުން . ހަންހާރަވުން . ހަންހާރަވެތި . ހަންހާރަވެތިކަން . ހަކާ . ހިނާ . ހިމާރުކުލުނު . ހިތުލޭފަ . ހިތުލޯބި . ހިތުލޯބިޖެހުން . ހިތްހެޔޮ . ހިތްހެޔޮކަން . ހިތްހެޔޮވުން . ހިތްބަންޑުންކުރުން . ހިތްކިޔުން . ހިތްކެނޑުން . ހިތްއަތުލުން . ހިތްދިނުން . ހިތްޖެހުން . ހިތްޖެއްސުން . ހުބެސުނބެ . ހުއްޖެހުން . ހެނދުވުން . ހެޔޮވުން . ރަނަ . ރަނާ . ރަންކޮޅު . ރަންފުޅު . ރަންދަރިފުޅު . ރަންދިޔަ . ރަންގުލޯބި . ރަސް . ބީހިކުޅުން . ބުޅިކަނޑާލާފައިދިއުން . ބޮސް . ބޮސްދިނުން . ކަނުލޯބި . ކަޅިއެޅުން . ކަލޯ . ކާނލޯ . ކިސް . ކިސްކުރުން . ކުލުނު . އަހުރަ . އަހުރަވެތި . އަނބޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ