...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯބިޖެހުން
މ.
(1) ހިތްޖެހުން.
(2) ކަމަކާ ވަކި ނުވެވޭވަރަށް އެކަމަކަށް ބޭނުންވުން.
(3) ކަމަކަށް މާބޮޑަށް ބޭނުންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ