...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯބިޖެއްސުން
މ.
(1) ހިތްޖެއްސުން.
(2) ކަމަކާ ވަކި ނުވެވޭވަރަށް އެކަމަކަށް އެދުންވެރިކުރުވުން.
(3) ކަމަކަށް މާބޮޑަށް ބެނުންވާނޭގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ