...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯކަރުދާސް
ުދާސްހާ ތުނިކޮށް ލޮއިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިބޭނުންކޮށް އުޅެނީ ކުދިން ޚިތާނު ކޮށްގެން އުޅޭއިރު ސަނދުވާ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް އެކިފާޑުގެ އެއްޗެހި ހެދުމަށެވެ.
މިކަރުދާހުގެ އެއްފުށް ހުންނާނީ ރިހިކުލައިގައެވެ.
އަނެއް ފުށް ތަފާތު ކުލަކުލައިގައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ