...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯކުރިމިޔަރު
ނ.
މިޔަރުގެ ބާވަތެއް.
މި މިޔަރުގެ ލޯކައިރިން ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ބެރަށް ނުކުމެފައި ހުންނާނެއެވެ.
އެތަންކޮޅު ވަރަށް އަލިވާނެއެވެ.
ހުންނާނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ